slovensky | english

Aktuality

Vyhlásenie výsledkov súťaže Veľká cena SOPK

  

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako inštitúcia podporujúca rozvoj malých a stredných podnikov každoročne vyhlasuje súťaž  „Veľká cena SOPK“. Táto súťaž je organizovaná pre členov, ktorí uplatňujú etické zásady v podnikaní v záujme šírenia dobrého mena slovenských podnikateľov v tuzemsku i zahraničí.

Tento rok sme sa rozhodli zapojiť a s radosťou môžeme konštatovať, že úspešne. Hodnotiaca komisia udelila našej spoločnosti "Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2010".